Nota informacyjna


Informacja dla użytkownika końcowego narzędzi obliczeniowych „Kalkulatory ATM”, udostępnianych przez ATM Sp. z o.o.

Firma ATM Sp. z o.o. udziela użytkownikowi pozwolenia na korzystanie z narzędzi obliczeniowych „Kalkulatory ATM”, wyłącznie pod warunkiem, że użytkownik zgadza się na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w niniejszej nocie informacyjnej. Zgoda użytkownika na przestrzeganie warunków określonych w niniejszej nocie informacyjnej wynika z samego faktu korzystania z narzędzi obliczeniowych i nie wymaga formy pisemnej.

1.   Terminologia
Sformułowania użyte w niniejszej nocie informacyjnej oznaczają co następuje:
1.1. PROGRAM – oznacza każde z udostępnianych narzędzi obliczeniowych, to jest: „Kalkulator ściągów SAS”, „Kalkulator mikropali i gwoździ gruntowych SAS i ANP” oraz „Kalkulator kotew gruntowych SAS”.
1.3. TWÓRCA – oznacza właściciela PROGRAMU. Wyłącznym i jedynym właścicielem PROGRAMU jest firma ATM Sp. z o.o. Żadna inna osoba fizyczna lub prawna nie posiada praw autorskich do PROGRAMU.
1.4. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z PROGRAMU.

2.   Udzielenie zgody
2.1. TWÓRCA nieodpłatnie udziela UŻYTKOWNIKOWI tymczasowej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej zgody na korzystanie z PROGRAMU na sprzęcie będącym własnością UŻYTKOWNIKA lub pozostającym pod jego kontrolą, przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej nocie informacyjnej.

3.   Gwarancje
3.1. PROGRAM jest dostarczony UŻYTKOWNIKOWI w postaci skompilowanej, bez gwarancji żadnego rodzaju. TWÓRCA jasno i wyraźnie zwalnia się z udzielenia gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, włączając w szczególności (ale nie tylko) odpowiedniość do określonego celu, dokładność lub kompletność rezultatów, staranność lub fachowość, brak niedopatrzeń oraz/lub brak wirusów.
3.2  TWÓRCA nie gwarantuje, że PROGRAM będzie należycie operować na każdym systemie komputerowym. Całość ryzyka w zakresie jakości i skuteczności działania PROGRAMU ponosi UŻYTKOWNIK.

4.   Zastrzeżenia
4.1. PROGRAM ma charakter wyłącznie dydaktyczny.
4.2. PROGRAM nie może zastąpić niezależnego testowania i sprawdzania wyników obliczeń i ich bezpieczeństwa oraz użyteczności.
4.3. TWÓRCA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za uzyskane wyniki. Tylko i wyłącznie UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niezależnych procedur sprawdzania otrzymanych wyników, łącznie z wszelkimi elementami zaprojektowanymi przy użyciu PROGRAMU.
4.4. TWÓRCA zastrzega sobie prawo do nieinformowania UŻYTKOWNIKA o nowych wersjach PROGRAMU.

5.   Prawa autorskie
5.1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do PROGRAMU należą tylko i wyłącznie do TWÓRCY.

6.   Ograniczenia odpowiedzialności
6.1. TWÓRCA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za wynikające z określonych powodów lub przypadkowe, pośrednie, ekonomiczne lub karne szkody, wliczając w szczególności (ale nie tylko) szkody poniesione wskutek strat związanych z prowadzeniem interesów lub osobistymi zyskami, przerwami w biznesie, strat osobistych, poufnych lub związanych z interesami informacji, czy też wszelkich innych finansowych strat i szkód związanych z utratą prywatności lub niedopełnieniem obowiązków (wliczając wszelką służbę w dobrej wierze) wynikających lub związanych z korzystaniem lub nieumiejętnym używaniem PROGRAMU, nawet jeśli TWÓRCA został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
6.2. TWÓRCA w żadnym przypadku nie jest odpowiedzialny wobec UŻYTKOWNIKA za jakiekolwiek szkody wynikłe z użycia lub niemożności użycia PROGRAMU, w tym między innymi za utratę danych, powstanie danych błędnych, danych niedokładnych albo wszelkich innych strat.