Licencja

LICENCJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NARZĘDZI “KALKULATORY” UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ ATM SP. Z O.O.

AUTOR JEST GOTOWY UDZIELIĆ UŻYTKOWNIKOWI LICENCJI NA KORZYSTANIE Z SZABLONU OBLICZENIOWEGO KALKULATOR MIKROPALI I GWOŹDZI GRUNTOWYCH SAS, JEDNAKŻE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. FAKT UŻYWANIA PROGRAMU BĘDZIE OZNACZAŁ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW LICENCJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE. KOPIOWANIE ORAZ UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO LUB JEGO DOKUMENTACJI W ZAKRESIE WYKRACZAJĄCYM POZA ZEZWOLENIE UDZIELONE W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ JEST NIEDOZWOLONE I STANOWI AKT NARUSZENIA POLSKIEGO PRAWA AUTORSKIEGO. UŻYTKUJĄC NINIEJSZY PROGRAM KOMPUTEROWY BEZ ZEZWOLENIA AUTORA, NARUSZAJĄ PAŃSTWO PRAWO, CO STANOWI PODSTAWĘ DO POCIĄGNIĘCIA PAŃSTWA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ KARNEJ.

1.   TERMINOLOGIA
W niniejszej umowie licencyjnej poniższe  sformułowania oznaczają co następuje:
1.1. Program – oznacza szablon obliczeniowy ‘KALKULATOR MIKROPALI I GWOŹDZI GRUNTOWYCH SAS’.
1.3. Autor – oznacza twórcę Programu. Wyłącznym i jedynym twórcą Programu jest Dawid Rewers. Żadna inna osoba fizyczna lub prawna nie posiada praw autorskich do Programu.
1.4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z Programu.

2.   UDZIELENIE LICENCJI
2.1. Autor udziela Użytkownikowi tymczasowej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Programu na sprzęcie będącym własnością Użytkownika lub pozostającym pod jego kontrolą, na warunkach określonych w niniejsze Umowie licencyjnej. Niniejsza Umowa zezwala użytkownikowi na używanie Programu na dowolnej liczbie komputerów.
2.2. Autor udziela Użytkownikowi licencji na bezpłatne korzystanie z Programu i Dokumentacji. Autor nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat i innych korzyści materialnych za korzystanie z Programu. Przeznaczenie Programu ma wyłącznie charakter dydaktyczny.
2.3. Prawo użytkowania niniejszej wersji programu przyznawane jest na czas nieokreślony.
2.4. Autor zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Użytkownikowi licencji na użytkowanie Programu bez podania przyczyn.

3.   ZAKAZY I OGRANICZENIA
Zabronione jest:
3.1. Korzystanie z Programu bez uprzedniej akceptacji niniejszej umowy licencyjnej.
3.2. Kopiowanie lub używanie Programu w zakresie wykraczającym poza zezwolenie udzielone w niniejszej licencji.
3.3. Wsteczne odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania (wszelkie próby pozyskania kodu źródłowego Programu oraz jego części składowych).
3.4. Rozpowszechnianie, wynajmowanie, użyczanie, sprzedawanie, udzielanie sublicencji lub przekazanie w inny sposób całości lub części Programu lub jakichkolwiek praw otrzymanych na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej jakiejkolwiek osobie trzeciej.
3.5. Usuwanie, zmienianie lub zakrywanie informacji o prawach autorskich lub oznaczeń znajdujących się w Programie.
3.6. Używanie Programu poza Polską.

4.   GWARANCJE
4.1. Program jest dostarczony Użytkownikowi w postaci skompilowanej, bez gwarancji żadnego rodzaju. Autor i firma ATM Sp. z o.o. jasno i wyraźnie zwalniają się z wszelkiego udzielenia gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, włączając w szczególności (ale nie tylko) odpowiedniość do określonego celu, dokładność lub kompletność rezultatów, staranność lub fachowość, brak niedopatrzeń oraz/lub brak wirusów.
4.2  Ani Autor ani firma ATM Sp. z o.o. nie gwarantują, że Program będzie należycie operować na każdym systemie komputerowym. Całość ryzyka w zakresie jakości i skuteczności działania Programu ponosi Użytkownik.

5.   ZASTRZEŻENIA
5.1. Program przewidziano tylko i wyłącznie jako pomoc w projektowaniu MIKROPALI I GWOŹDZI GRUNTOWYCH ze zbrojeniem w postaci pręta SAS.
5.2. Program nie może zastąpić niezależnego testowania i sprawdzania wyników i ich bezpieczeństwa oraz użyteczności.
5.3. Ani Autor ani firma ATM Sp. z o.o. nie są w żadnym wypadku odpowiedzialni za uzyskane wyniki. Tylko i wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie niezależnych procedur testowania otrzymanych wyników, łącznie z wszelkimi elementami zaprojektowanymi przy użyciu niniejszego Programu.
5.4. Powszechnie wiadomo, że nie jest możliwe, z powodu stanu zaawansowania techniki, wykluczenie błędów w programach służących do przetwarzania danych dla wszystkich ich przypadków.
5.5. Autor zastrzega sobie prawo informowania Użytkownika o nowych wersjach programu, jak również monitorowania użytkowania Programu.

6.   PRAWA AUTORSKIE
6.1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do Programu należą tylko i wyłącznie do Autora – Dawida Rewers. Kopiowanie Programu bez zezwolenia spowoduje automatyczne cofnięcie udzielonej licencji.

7.   OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
7.1. Ani Autor ani firma ATM Sp. z o.o. nie są w żadnym wypadku odpowiedzialni za wynikające z określonych powodów lub przypadkowe, pośrednie, ekonomiczne lub karne szkody, wliczając w szczególności (ale nie tylko) szkody poniesione wskutek strat związanych z prowadzeniem interesów lub osobistymi zyskami, przerwami w biznesie, strat osobistych, poufnych lub związanych z interesami informacji, czy też wszelkich innych finansowych strat, szkody związane z utratą prywatności lub niedopełnieniem obowiązków (wliczając wszelką służbę w dobrej wierze) wynikające lub związane z korzystaniem lub nieumiejętnym używaniem Programu, nawet jeśli Autor i/lub firma ATM Sp. z o.o. zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.
7.2. Ani Autor ani firma ATM Sp. z o.o. w żadnym przypadku nie są odpowiedzialni wobec Użytkowników za jakiekolwiek szkody wynikłe z użycia lub niemożności użycia Programu, w tym między innymi za utratę danych, powstanie danych błędnych, danych niedokładnych albo wszelkie inne straty.

8.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
8.1. Niniejsza Umowa licencyjna podlega prawu polskiemu, siedzibą właściwego sądu do rozstrzygania ewentualnych sporów jest Rzeszów.
8.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej licencji okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia licencji pozostają w mocy.
8.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu.